Jabatan Hal Ehwal Pelajar

 

Badan berkanun dan agensi swasta lain yang turut menawarkan bantuan kewangan pendidikan ialah seperti Lembaga Zakat Negeri, Felda, PERKESO, KWSP, MARA, Bank Koperasi, Koperasi, Agensi, TNB, Yayasan KUOK dan lain-lain.

2. PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

Semua pelajar PBS adalah tertakluk di bawah Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174) dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh pihak PBS dari semasa ke semasa. Buku Panduan dan Peraturan Am Pelajar Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia yang menerangkan secara terperinci peraturan-peraturan dalaman yang digunapakai di PBS diedarkan kepada semua pelajar-pelajar baharu.

Pelajar yang melanggar peraturan yang ditetapkan akan diambil tindakan selaras dengan Jadual V, Kaedah 48, Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174).

Pendaftaran Kenderaan Pelajar

Pelajar yang ingin menggunakan kenderaan di dalam kampus perlu mendaftarkan kenderaan tersebut melalui  laman sesawang

http://www.spmp.polibanting.edu.my . Pelajar perlu mencetak borang  dan membawa dokumen-dokumen berikut ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar: 

  • Satu salinan Kad Pengenalan pelajar
  • Satu salinan Lesen Memandu yang sah
  • Satu salinan Cukai Jalan (untuk motosikal) dan keratan cukai jalan yang dikeluarkan oleh   Jabatan  Pengangkutan Jalan (untuk kereta).

Pelekat khas mengikut tahun pengajian akan dikeluarkan kepada kenderaan yang berdaftar. Pelekat yang dikeluarkan mestilah ditampal di bahagian atas sebelah kanan motosikal atau di sebelah kiri bawah cermin hadapan kereta untuk menyenangkan tugas-tugas pengawasan oleh pihak keselamatan.

3. PENGURUSAN KEBAJIKAN

Pengurusan Insurans

Semua pelajar Politeknik Banting Selangor dilindungi oleh Insuran Kemalangan Diri Berkelompok oleh Etiqa Takaful Berhad.

Sekiranya pelajar mengalami kemalangan, sila berhubung dengan Pegawai Kebajikan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar atau Penyelaras HEP Jabatan secepat mungkin untuk tujuan tuntutan insurans. Pihak Etiqa Takaful perlu dimaklumkan dalam tempoh 21 hari dari tarikh berlakunya kemalangan.

Faedah yang diperolehi hasil sumbangan tahunan sebanyak RM35 ini ialah seperti berikut: 

FAEDAH

 KADAR TUNTUTAN

Kematian (Kemalangan)

RM 40,000.00

Kematian (Biasa/Penyakit)

RM   5,000.00

Keilatan Kekal Menyeluruh (Kemalangan)

RM 40,000.00

Keilatan Kekal Menyeluruh (Biasa/Penyakit)

RM   5,000.00

Keilatan Kekal Separa/Sementara (Kemalangan)

RM 40,000.00

Perbelanjaan Perubatan (Kemalangan)

RM   3,000.00

Khairat Kematian (Kemalangan)

RM   1,500.00

Khairat Kematian (Biasa/Penyakit)

RM      750.00

Elaun Harian Hospital (Kemalangan)

RM 50.00 sehari (maksima 30 hari)

(* Berkuatkuasa mulai Sesi Jun 2014)

Bagi melicinkan proses tuntutan, dokumen-dokumen berikut perlukan dikemukakan:

BIL.

DOKUMEN

JENIS TUNTUTAN ( √   )

KEMALANGAN

KEMATIAN

1.

Borang Tuntutan yang telah lengkap diisi

2.

Penyata Pemeriksa Perubatan

3.

Salinan Laporan Perubatan/ Hospital (kematian akibat kemalangan/ kematian luar negara)

4.

Salinan Kad Pengenalan Pelajar yang disahkan

5.

Salinan Kad Pelajar

6.

Salinan Kad Pengenalan Ibu /Bapa /Waris @ Surat Beranak Pelajar

 

7.

Salinan Laporan Polis yang disahkan (kematian akibat kemalangan/ kematian luar negara)

8.

Salinan Sijil Kematian yang disahkan

 

9.

Salinan Permit Penguboran yang disahkan

 

10.

Bil /Resit Perubatan asal (jika ada)                   

11.

Sijil / Kad / Surat  Keluar Wad (Discharge Note)(jika ada)

12.

Lain-lain dokumen:

   
 

i)    Gambar penuh pemohon sebelum & selepas kemalangan (bagi kemalangan yang melibatkan kecacatan kekal)

 
 

ii)  Salinan X-ray, MRI, CT Scan @lain-lain laporan radiologi

 
 

iii) Salinan Sijil Cuti Sakit

 

Rawatan Kesihatan/ Sakit/ Demam/ Kemalangan/ Kematian dll

  • Pelajar yang memerlukan rawatan di mana-mana hospital/ pusat kesihatan milik kerajaan boleh mendapatkan Surat Rawatan Pelajar dari jabatan masing-masing atau dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar.
  • Mengikut surat Jabatan Perkhidmatan Awam dengan nombor Rujukan JPA(S)133/13(64) bertarikh 27 Januari 1983, pelajar Politeknik adalah berkelayakan menerima kemudahan rawatan dan kepakaran serta kemudahan rumah sakit percuma di Wad DUA (2) di mana-mana hospital kerajaan.
  • Kerjasama daripada seluruh warga PBS adalah diharapkan untuk memaklumkan kepada mana-mana pegawai berikut sekiranya berlaku sebarang musibah yang menimpa pelajar:

WAKTU PEJABAT, HUBUNGI

Jabatan Hal Ehwal Pelajar  (03-31201625 samb. 212/ 210)

Ketua Jabatan Akademik pelajar

Penasihat Akademik pelajar

LUAR WAKTU PEJABAT, HUBUNGI

Pegawai Hal Ehwal Pelajar, Puan Rohayu bte Ses (PHEP) - Tel: 016-2060608

Tabung Kebajikan Pelajar diwujudkan untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan ketika berada di PBS. Sumber utama tabung ini adalah peruntukan yang diberikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar PBS. Tabung ini juga digunakan untuk menyalurkan sumbangan kepada  pelajar yang kematian ibu atau bapa.

Syarat permohonan:

  • Keutamaan diberi kepada pelajar yang menghadapi kesempitan wang yang tidak dijangka bagi mengatasi keperluan penting seperti ditimpa sesuatu musibah.
  • Pelajar yang dikenakan tindakan tatatertib atau ada rekod pelanggaran tatatertib tidak layak memohon.Pelajar dikehendaki mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar atau melalui laman web rasmi PBS. Borang permohonan adalah mengandungi  sokongan Penasihat Akademik, Penyelaras HEP Jabatan dan Ketua Jabatan.
  • Kadar sumbangan tertakluk kepada persetujuan ahli mesyuarat Tabung Kebajikan Pelajar dan kedudukan kewangan semasa tabung.